1. مرتضی مرتضوی کاخکی , علی اکبر ناجی میدانی , محمدحسین مهدوی عادلی , محمدحسین حسین زاده بحرینی , نقد و بررسی نظریات عدالت بین نسلی لیبرال , مطالعات اقتصاد اسلامی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۳۱-۵۸
  2. مرتضی مرتضوی کاخکی , محمدحسین مهدوی عادلی , علی اکبر ناجی میدانی , محمدحسین حسین زاده بحرینی , دورکین و مسائل عدالت بین نسلی: درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین نسلی , پژوهش سیاست نظری , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۱۷-۱۴۶
  3. محمدحسین حسین زاده بحرینی , سید سعید ملک الساداتی , ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۴۰-۶۸
  4. محمدرضا کلائی , علی اکبر ناجی میدانی , محمدحسین حسین زاده بحرینی , ابراهیم گرجی , تحلیلی از انگاره های فلسفی اقتصاد نهادی قدیم و دلالت های آن در حوزه اخلاق , برنامه‌ ریزی و بودجه , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۱۵-۱۴۲
  5. محمدعلی فلاحی , محمدحسین حسین زاده بحرینی , حسن مقدم نژاد , بررسی رابطه بین تغییرات بهره وری و اشتغال در صنعت ایران (کاربرد روش تجزیه بلنچارد-کوآ) , پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۲۳-۳۶
  6. محمدحسین حسین زاده بحرینی , محمدعلی فلاحی , فاطمه عرفانی جهانشاهی , ﺗﺄثیر مقررات کسب‌ و کار بر رشد اقتصادی , اقتصاد و توسعه منطقه ای , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۱۰۱-۱۲۱
  7. محمدحسین حسین زاده بحرینی , سید سعید ملک الساداتی , موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران , پژوهشنامه بازرگانی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۲۵-۵۵
  8. محمدحسین حسین زاده بحرینی , سیدسعید ملک الساداتی , موانع نهادی سرمایه‌گذاری و کسب وکار در ایران , پژوهشنامه بازرگانی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۲۵-۵۶
  9. جواد ایروانی , عباسعلی سلطانی , محمدحسین حسین زاده بحرینی , زکات باطنی از دیدگاه فقهی , فقه و اصول , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۴۲-۶۶
  10. محمدحسین حسین زاده بحرینی , علی اکبر ناجی میدانی , فرشته چمانه گیر , مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA) , دانش و توسعه , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰, صفحه ۱-۳۰
  11. محمدحسین مهدوی عادلی , محمدحسین حسین زاده بحرینی , افسانه جوادی , تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط , دانش و توسعه , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷, صفحه ۸۵-۱۰۲